Statut


UNIJE SINDIKATA IZVOĐAČA SRBIJEclick to download

I. OSNOVNA NAČELA

1. Unija sindikata izvođača Srbije ( u daljem tekstu: UNIJA ) je interesna organizacija koja ostvaruje i štiti radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese i prava članova udruženih sindikata koji su organizovani u Uniju.
2. Unija je nezavisna i samostalna u odnosu na poslodavce, udruženja poslodavaca, organe vlasti, političke partije i stranke.
3. Delovanje Unije zasniva se na principima demokratičnosti u radu, podele rada i nadležnosti, na odlučivanju i izborima, ravnopravnosti polova, solidarnosti, efikasnosti, odgovornosti i javnosti rada.
4. Osnove delovanja Unije su: Program, ovaj Statut, ustav, zakoni, kolektivni ugovori i ratifikivane međunarodne konvencije koje se odnose na svet rada.
Unija u svom delovanju zalaže se za vladavinu prava i dalju izgradnju pravne i socijalno pravične države.
5. U Uniji sindikati članovi dogovaraju, planiraju, koordiniraju i sprovode zadatke i akcije koje su od zajedničkog interesa za ukupno članstvo.
6. Statuti i programi sindikata članova Unije ne mogu da budu u suprotnosti sa Programom Unije i ovim statutom.
U ostvarivanju određenih zajedničkih interesa članstva Unija može da ostvaruje saradnju i zajednički da deluje sa drugim sindikalnim centralama i sindikatima van Unije, sa društvenim i nevladinim organizacijama.
7. Unija može da pristupa međunarodnim sindikalnim organizacijama.
Unija ostvaruje i unapređuje saradnju sa sindikalnim centralama drugih zemalja.
8. U ostvarivanju interesa i zaštiti prava članstva, Unija koristi sva demokratska, legalna i legitimna sredstva i metode sindikalnog delovanja i borbe.

II. PODRUČJE DELOVANJA, SEDIŠTE I OBELEŽJE

Čl.1.
Unija sindikata izvođača Srbije deluje na području Republike Srbije.
Sedište Unije je u Beogradu, Francuska br. 3.

Čl. 2.
Unija ima svojstvo pravnog lica i pečat.
Pečat Unije je okruglog oblika, prečnika tri cm i sadrži tekst tekst: Unija sindikata izvođača Srbije, Beograd. Tekst pečata je na srpskom jeziku i ispisan je latinicom.

Čl. 3.
Članice Unije i to: Sindikat muzičkih umetnika, Sindikat glumaca Srbije i Sindikat baletskih igrača imaju svojstvo pravnog lica i pečat.

III. UNIJA SINDIKATA IZVOĐAČA SRBIJE

Čl. 4.
U Uniji - sindikati članovi Unije usaglašavaju svoje posebne i specifične interese, učestvuju u izgrađivanju zajedničkih i opštih interesa ukupnog članstva i na načelima uzajamnosti i solidarnosti angažuju se na njihovom ostvarivanju.
U ostvarivanju i zaštiti zajedničkih i opštih interesa ukupnog članstva i svih sindikata članova Unije, Unija sindikata izvođača Srbije:
- utvrđuje strategiju delovanja o pitanjima iz Programa Unije
- zaključuje posebni kolektivni ugovor i izrađuje zajedničke osnove za dalji razvoj sistema kolektivnih ugovora
- pokreće inicijative, izgrađuje stavove i upućuje zahteve nadležnim organima povodom pitanja bitnih za ekonomski i socijalni položaj ukupnog članstva, koja se uređuju sistemskim i dr. propisima
- obezbeđuje pružanje pravne pomoći sindikatima članovima Unije i besplatnu radnopravnu zaštitu članstva u ostvarivanju prava i interesa iz rada i po osnovu rada
- organizuje osposobljavanje članstva i kadrova za sindikalni rad
- obezbeđuje sindikalno informisanje
- unapređuje materijalnu osnovu Unije
- pruža pomoć i daje podršku aktivnostima sindikata članova Unije na njihov zahtev
- ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju na načelima ravnopravnosti i solidarnosti
- posreduje u rešavanju sporova koji nastanu između sindikata članova Unije i obrazuje arbitražu za rešavanje tih sporova
- angažuje se i na drugim pitanjima od zajedničkog i opšteg interesa za sve sindikate članove Unije i ukupno članstvo

Čl. 5.
Organi Unije sindikata izvođača Srbije su:

- SKUPŠTINA
- VEĆE
- NADZORNI ODBOR i
- STATUTARNI ODBOR

Čl. 6.

Skupština je najviši organ Unije i održava se najmanje jednom u 4 godine.
Odluku o sazivanju i predlogu dnevnog reda Skupštine donosi Veće Unije najkasnije 2-3 meseca pre održavanja.

Čl. 7.
Delegate Skupštine biraju najviši organi sindikata članova Unije.
Broj delegata Skupštine utvrđuje Veće Unije na osnovu broja članova sindikata koji su formirali Uniju, a koji plaćaju članarinu.
Svojstvo delegata Skupštine imaju i članovi Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora.

Čl. 8.
Skupština:

- verifikuje izbor delegata Skupštine
- imenuje svoja radna tela
- usvaja poslovnik o radu
- usvaja izveštaj o radu Unije između dve Skupštine
- usvaja izveštaj Nadzornog odbora o rezultatima nadzora
- usvaja izveštaj Statutarnog odbora
- usvaja Program Unije
- donosi Statut, odnosno izmene i dopune Statuta Unije
- vrši verifikaciju izbora članova Veća Unije
- bira predsednika Unije
- bira Nadzorni i Statutarni odbor Unije
- rešava žalbe i molbe upućene Skupštini

Čl. 9.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno više od dve trećine delegata, a odluke Skupštine donete su ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.

Čl. 10.
Vanredna Skupština saziva se na obrazloženi zahtev sindikata članova Unije u kojima je organizovana najmanje polovina od ukupnog broja članova Unije.
Odluku o sazivu, sastavu i dnevnom redu vanrednog kongresa, donosi Veće Unije.
Odluku iz stava 2. ovog člana Veće Unije može da donese i na sopstvenu inicijativu, dvotrećinskom većinom svih članova Veća.

Čl. 11.
Veće je najviši organ Unije između dve Skupštine.
Veće Unije čine predstavnici sindikata članova Unije, srazmerno brojnosti članstva.
Pri utvrđivanju broja članova Veća Unije, polazi se od broja članova sindikata koji plaćaju članarinu u godini pre donošenja odluke o sazivanju Skupštine.
Odluku o broju i strukturi članova Veća Unije donosi Veće Unije.

Čl. 12.
Veće Unije u ostvarivanju nadležnosti koje proizilaze iz ovog statuta:

- usvaja poslovnik o radu
- usvaja godišnje planove rada i izveštaje o aktivnostima Predsedništva između dve sednice Veća
- utvrđuje strateške pravce delovanja na realizaciji programa
- zaključuje Posebni kolektivni ugovor
- utvrđuje predloge skupštinskih dokumenata
- imenuje komisije, savete i druga radna tela i utvrđuje delokrug njihovog rada
- donosi odluku o formiranju službe pravne pomoći Unije
- donosi odluke o pristupanju Unije međunarodnim sindikalnim organizacijama, o izboru predstavnika u te organizacije i nadzire njihov rad
- donosi plan prihoda i rashoda Unije i usvaja godišnji izveštaj o materijalno- finansijskom poslovanju
- donosi odluku o osnivanju preduzeća i drugih pravnih lica kao osnivač i suosnivač, bira predstavnike u organe tih pravnih lica i najmanje jednom godišnje razmatra njihove izveštaje
- odlučuje o opozivu predsednika Unije između dve Skupštine
- bira predsednika Unije između dve Skupštine
- donosi i druge odluke, stavove i zaključke koji su od posebnog interesa za ostvarivanje uloge Unije

Čl. 13.
Sednice Veća saziva predsednik Unije, a sazivaju se i na zahtev trećine članova Veća ili na zahtev Nadzornog ili Statutarnog odbora

Čl. 14.
Nadzorni odbor Unije vrši nadzor nad zakonitošću finansiranja, raspodelom i upotrebom sredstava sindikalne članarine i drugih prihoda i sredstava.

Čl. 15.
Nadzorni odbor saziva Veće samo u slučaju utvrđene neregularnosti materijalno-finansijskog poslovanja.
Nadzornom odboru moraju biti dostupna sva dokumenta neophodna za njegov rad.
U vršenju nadzora Nadzorni odbor:
- pregleda periodične i godišnje obračune organa u Uniji sindikata izvođača Srbije i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa Zakonom;
- izveštava Veće o računovodstvenim godišnjim iskazima i izveštajima o poslovanju organa u Uniji;
- vrši kontrolu raspodele i uplate članarine i predlaže mere u skladu sa Statutom;
- daje mišljenje o raspodeli prihoda;
- imenuje sindikalne revizore i razmatra njihove izveštaje;
- donosi Pravilnik o radu.
Nadzorni odbor broji tri člana i iz svog sastava bira predsednika.

Čl. 16.
Statutarni odbor Unije sindikata izvođača Srbije:
- prati primenu ovog statuta i usaglašenost statuta sindikata članova Unije
- daje tumačenje ovog statuta;
- predlaže Veću pojedinačne izmene i dopune ovog statuta i
- predlaže Skupštini Statut, odnosno izmene i dopune Statuta.
Statutarni odbor broji 5 članova i iz svog sastava bira predsednika.

Čl. 17.
Predsedništvo je organ Veća i za svoj rad odgovorno je Veću.
Veće svojom odlukom utvrđuje broj i strukturu članova Predsedništva Veća. Predsednik Unije, sekretar Veća i predsednici sindikata članova Unije (prema kvoti koju utvrđuje Veće), po funkciji su članovi Predsedništva.
Izbor članova Predsedništva vrši Veće iz svog sastava.

Čl. 18.
Predsedništvo Veća:
- razmatra pitanja iz nadležnosti Veća i priprema i predlaže Veću donošenje odluka i zaključaka, zauzimanje stavova i usvajanje odgovarajućih akata;
- sprovodi stavove, odluke i zaključke Veća;
- upućuje predloge nadležnim državnim organima za donošenje i izmene zakona i drugih zakonskih propisa;
- pregovara sa državnim organima i asocijacijama poslodavaca i upoznaje Veće s pregovorima;
- odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim sindikalnim centralama, sindikatima van Unije, društvenim i nevladinim organizacijama;
- stara se o materijalno-finansijskom poslovanju i imovini ;
- preduzima mere za pravovremeno i istinito informisanje članstva i javnosti o radu organa Unije;
- organizuje i prati rad Stručne službe;
- imenuje stalna i povremena radna tela;
- donosi odluke i usvaja akta u okviru svoje nadležnosti;
- podnosi Veću izveštaj o svom radu između dve sednice Veća.

Čl. 19.
Predsednik Unije sindikata izvođača Srbije predstavlja i zastupa Uniju sindikata izvođača Srbije.
Predsednik Unije istovremeno je predsednik Veća i Predsedništva.
Predsednik predsedava sednicama Veća i Predsedništva i odgovoran je za sprovođenje Unije
Predsednika Unije sindikata izvođača Srbije bira Skupština na osnovu predloga najviših organa sindikata članova Unije i delegata Skupštine.

Čl. 20.
Veće iz svog sastava bira sekretara na predlog najviših organa sindikata članova Unije i članova Veća.
Sekretar Veća Unije organizuje rad i izvršava odluke, zaključke, stavove i akta Veća i Predsedništva, organizuje i odgovoran je za rad Stručne službe Veća, radi po nalogu predsednika Veća i zamenjuje ga u slučaju sprečenosti i odsutnosti.

IV. SINDIKATI ČLANOVI UNIJE IZVOĐAČA SRBIJE

Čl. 21.
Sindikati članovi Unije statutima, u skladu s osnovnim načelima ovog statuta, bliže uređuju svoje nadležnosti, organizovanost i druga pitanja bitna za njihovo funkcionisanje.

Čl. 22.
Sindikati članovi Unije obavezni su da sprovode stavove i odluke organa Unije koji su od zajedničkog interesa u skladu sa ovim statutom.

Čl. 23.
Odluku o prijemu novog sindikata u Uniju donosi Veće po prethodno pribavljenom mišljenju sindikata članova Unije.

Čl. 24.
Odluku o istupanju sindikata člana iz Unije sindikata izvođača Srbije donosi najviši organ sindikata člana Unije.
Odluka o istupanju sindikata člana Unije iz Unije sindikata izvođača Srbije mora biti doneta najmanje tri meseci pre dana istupanja, a stupa na snagu istekom tog roka.
Sindikat član Unije koji je istupio iz Unije ima obavezu da izmiri sve materijalno-finansijske obaveze prema Uniji do dana stupanja na snagu odluke iz prethodnog stava.

Čl. 25.
Sindikat član Unije koji ne sprovodi odluke organa Unije, deluje suprotno Programu i ovom statutu, ne izvršava materijalno-finansijske obaveze prema Uniji ili deluje sa stranačkih pozicija, može biti isključen iz Unije sindikata izvođača Srbije.
Odluku o isključenju iz prethodnog stava donosi Veće Unije dvotrećinskom većinom svih članova Veća, a odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
Pre donošenja odluke o isključenju Veće je dužno da upozori nadležni organ sindikata člana o postojanju razloga za isključenje.
Sindikat član Unije koji je isključen iz Unije ima obavezu da izmiri sve materijalno-finansijske obaveze prema Uniji do dana stupanja na snagu odluke iz stava 2 ovog člana.
Na odluku o isključenju sindikat član ima pravo da podnese žalbu Statutarnom odboru.
Odluka Statutarnog odbora je konačna.

Čl. 26.
Danom stupanja na snagu odluke o istupanju, odnosno isključenju sindikat član gubi pravo na korišćenje imovine, usluga i obeležja Unije.

Čl. 27.
Spor između dva sindikata člana organizovana u Uniju rešava se arbitražom.
Svaka strana u sporu daje po jednog arbitra, a tri arbitra imenuje Veće Unije.
Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

V. ZAJEDNIČKE ODREDBE O RADU ORGANA SAVEZA

Čl. 28.
Rad organa Unije sindikata izvođača Srbije je javan.
Članovi organa Unije imaju jednaka prava i odgovornosti i lično i kolektivno odgovorni su za rad organa čiji su članovi, srazmerno funkciji koju obavljaju.

Čl. 29.
Organi Unije punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine članova organa, a odluke donose dvotrećinskom većinom prisutnih.

Čl. 30.
Mandat članova organa i nosilaca funkcija u Uniji traje četiri godine i može se ponoviti.
U slučajevima prestanka članstva u organu odnosno prestanka funkcije u toku mandata, novoizabranim članovima organa i nosiocima funkcije mandat traje do redovnih izbora.

VI. ODREDBE O IZBORIMA

Član 31.
Izbori za članove organa i nosioce funkcija u sindikatima članovima Unije, i u Uniji, obavljaju se svake četvrte godine na osnovu odluke Veća Unije.
Izuzetno, izbori se mogu obaviti i u toku trajanja mandata ukoliko je to neophodan uslov za rad organizacija i organa iz stava 1. ovog člana.

Član 32.
Izbor predsednika Unije, članova organa i nosilaca funkcija u organima Unije vrši se javnim glasanjem od više kandidata.
Svaki predloženi kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature čime stiče pravo da bude na kandidatskoj listi.
Kandidat za nosioce najodgovornijih funkcija može biti samo na jednoj kandidatskoj listi.
Izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova ukupnog broja članova organa.
Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova iz stava 4 ovog člana, sprovodi se drugi krug glasanja.
U drugom krugu izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 33.
Svojstvo člana organa Unije sindikata izvođača Srbije prestaje zbog:
- prestanka članstva u sindikatu;
- neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno,
- davanja ostavke,
- opoziva,
- isteka mandata organa.

Član 34.
Nosiocima funkcija u organima Unije funkcija prestaje zbog:
- davanja ostavke,
- opoziva,
- odlaska u penziju,
- neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno, i
- isteka mandata organa.

Član 35.
Opoziv članova organa i nosilaca funkcija u organima Unije vrši se u slučajevima:
- nepoštovanja Programa Unije i ovog statuta,
- nesprovođenja odluka organa,
- kada svojim delovanjem nanose štetu Uniji.

Član 36.
Predlog za opoziv nosioca funkcije u organu Unije može dati:
- organ sindikata člana Unije,
- član organa u kome se vrši funkcija. O predlogu za opoziv raspravlja se na sednici organa u kome se vrši funkcija.
Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se javno izjašnjavanje.
Odluka o opozivu je doneta ako se za opoziv izjasni više od polovine ukupnog broja članova organa.
Doneta odluka iz prethodnog stava dostavlja se na dalji postupak organu koji je opozvanog nosioca funkcije izabrao za člana organa.
U slučaju neizglasavanja odluke iz stava 3 ovog člana, nov predlog za opoziv može se podneti posle šest meseci.

Član 37.
Opoziv članova organa Unije vrše organi koji su ih izabrali.

Član 38.
Istovremeno sa donošenjem odluke o prestanku funkcije u organu UNIJE donosi se i odluka o imenovanju vršioca dužnosti do izbora novog nosioca funkcije.

Član 39.
Između dve Skupštine, funkcija predsednika Unije može da prestane:
- podnošenjem ostavke i
- opozivom.
Predsednik Unije ostavku podnosi Veću Unije.
Opoziv predsednika Unije može se sprovesti u slučajevima utvrđenim ovim statutom na obrazloženi predlog: jedne trećine članova Veća ili sindikata članova Unije u kojima je organizovana najmanje polovina članstva
O predlogu za opoziv predsednika raspravlja se na sednici Veća Unije
Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se javno izjašnjavanje.
Odluka o opozivu doneta je ako se za opoziv izjasni više od dve trećine ukupnog broja članova Veća.

VII. IMOVINA UNIJE SINDIKATA IZVOĐAČA SRBIJE I MATERIJALNO-FINANSIJSKA SREDSTVA

Čl. 40.
Imovinu Unije sindikata izvođača Srbije čini sva nepokretna i pokretna imovina, novčana sredstva i imovinska prava.
Izvori prihoda Unije su: članarina, prihodi od poslovanja i marketinga, prilozi, pokloni i sredstva iz drugih izvora.
Ako se sindikat član Unije izdvoji i organizuje van Unije, na taj sindikat ne može se preneti imovina ili deo imovine iz stava 1 ovog člana.

Član 41.
Imovina oblika organizovanja u Uniji koja se ukine ili prestane da postoji, prenosi se bez naknade neposredno višem obliku organizovanja ili se deli između sindikata članova Unije. Odluku o tome donosi Veće Unije.

Član 42.
Unija sindikata izvođača Srbije i sindikati članovi Unije samostalno finansiraju svoju aktivnost.

Član 43.
Veće Unije sindikata izvođača Srbije kao najviši organ između dve Skupštine, opštim aktom reguliše upravljanje i raspolaganje imovinom Unije.

Član 44.
Članarina u sindikatama članovima Unije je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana, odnosno 0,50 % penzije, odnosno 0,50 % naknade.

Sindikati članovi Unije dužni su da svakog meseca na tekući račun Unije sindikata izvođača Srbije prenesu 25% doznačenih sredstava članarine radi finansiranja funkcija Unije sindikata izvođača Srbije.

Obavezuju se sindikati članovi Unije da procenat izdvajanja sredstava iz stava 2. ovog člana regulišu ugovorom sa Unijom overenim kod nadležnog suda.
Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju i imovini sindikata članova i Unije utvrđuju se međusobna prava i obaveze članica Unije

Član 45.
Pravo uvida i kontrole finansijskog poslovanja u sindikatima članovima Unije i u Uniji sindikata izvođača Srbije imaju revizori koje imenuje Nadzorni odbor Unije.
Revizor je obavezan da o svim uočenim slučajevima kršenja u roku od pet dana pismeno obavesti Nadzorni odbor Unije.
Nadzorni odbor Unije obavezan je da po dobijanju pismenog obaveštenja u roku od 10 dana izvrši detaljnu kontrolu raspolaganja i korišćenja sindikalne članarine i da u slučaju nepoštovanja propisa i raspodele članarine odmah pismeno predloži Veću Unije, odnosno predsedniku Unije primenu mera utvrđenih članom 35. Statuta Unije, odnosno da zatraže od nadležnih sindikata članova Unije da sprovedu opoziv predsednika sindikata koji je član Unije, u roku od 30 dana.

VIII. STRUČNA SLUŽBA

Član 46.
Za organe Unije sindikata izvođača Srbije i sindikate članove Unije formiraju se zajedničke stručne službe.
Stručne službe obavljaju poslove radnopravne zaštite, stručno-analitičke, informativne, računovodstveno-finansijske i administrativno-tehničke poslove.
Službe mogu obavljati i druge poslove za sindikate članove Unije u skladu s posebnim sporazumom. Stručne službe mogu obavljati poslove za više organa u Uniji.
Obavljanje poslova, organizovanost i način rada službe, struktura i broj radnika uređuju se posebnom odlukom koju donosi Predsedništvo Veća Unije, uz prethodno pribavljeno mišljenje odgovarajućih organa sindikata članova Unije.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.
Pojedinačne izmene i dopune ovog statuta vrši Veće Unije.
Izmenama i dopunama iz stava 1. ovog člana ne mogu se menjati Osnovna načela.

Član 48.
Sindikati članovi Unije izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim statutom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu.

Član 49.
Uniju sindikata izvođača Srbije čine sindikati članovi Unije koji su na dan održavanja Izborne Skupštine, na osnovu pismenog sporazuma o osnivanju Unije od 10.04.2008.godine, organizovani u Uniju sindikata izvođača Srbije.

Član 50.
Ovaj Statut je donela i usvojila Izborna Skupština Unije sindikata izvođača Srbije, dana 11.04.2008.godine. Statut stupa na snagu i počinje da se primenjuje osmog dana od dana usvajanja.

Beograd, 11.04.2008.god.